– SUSIPAŽINKITE SU MŪSŲ PRODUKTAIS
Riebalų atskirtuvai EST

Organinių riebalų atskirtuvai (EST) dažniausiai naudojami valyti nuotekas, patenkančias iš maisto pramonės įrenginių. Paprastai jie naudojami restoranuose, valgyklose, mėsos apdirbimo įmonėse, pieninėse ir kitose įstaigose, išleidžiančiose nuotekas, kuriose yra riebalų dalelių. Pagal EN 1825 riebalai apibūdinami kaip augaliniai ir gyvuliniai riebalai ir aliejai, netirpūs arba mažai tirpūs vandenyje, turintys tendenciją putoti.

Konstrukcija

Atskirtuvai turi vandeniui nelaidų betono korpusą ir paprastai jiems nereikia papildomos apkrovos apsaugai nuo gruntinio vandens. Priklausomai nuo atskirtuvo montavimo vietos, naudojami ketaus arba ketaus ir betono dangčiai A15, B125, C250 ir D400  ar aukštesnės apkrovų klasės. Kai nuotekų sistema yra giliai žemėje, galima papildomai naudoti redukcinę plokštę ir aptarnavimo šachtą, pagamintą iš Dw = 1000mm žiedų. Įtekėjimo ir ištekėjimo angos yra atskirtuvo ašyje. Galima sumontuoti įtekėjimo ir ištekėjimo angas kampu, taip pat sujungti keletą įtekėjimo angų.

Atskirtuvui betoniniame korpuse, sumontuotam ant tinkamai paruošto pagrindo, esančio iki 10 m žemiau žemės paviršiaus, nereikia specialaus pamato ir statinių skaičiavimų. Paprastai pagindas paruošiamas naudojant ne mažiau kaip 10 cm C8 / 10 (B10) betono plokštę arba gerai sutankintą žvyro ar kito stambiagrūdžio grunto sluoksnį.
Nuotekos į atskirtuvą turi atitekėti savitaka. Jei būtinas nuotekų perpumpavimas, siurblinę rekomenduojama įrengti už atskirtuvo. Atskirtuvas turi būti įrengtas vietoje, kur būtų galima privažiuoti asenizacinei transporto priemonei.
Siekiant sumažinti priežiūros išlaidas ir pagerinti ekologinę saugą, yra galimybė sumontuoti signalizavimo sistemos komponentus, tokius kaip nuosėdų lygio jutikliai, riebalų ir perpildymo jutikliai. Reguliarus įrenginio stebėjimas riboja būtinybę fiziškai valdyti prietaisą ir sutrumpina techninės priežiūros komandos reakcijos laiką gedimo atveju.
Dėl mažesnio tankio nei vandens riebalų dalelės kaupiasi vandens paviršiuje. Unikali deflektorių, esančių atskirtuvo korpuse (įtekėjimo ir ištekėjimo angose), forma užtikrina tam tikrą nuotekų srautą ir neleidžia atskirtoms riebalų dalelėms būti išplautoms iš atskirtuvo. Visos didesnio tankio priemaišos, patenkančios į atskirtuvą, nusėda įrenginio apačioje.

Papildoma įranga


Riebalų atskirtuvai su kietųjų dalelių nusodintuvais

Nuotekos su suspenduotomis kietosiomis dalelėmis turėtų būti visų pirma apdorotos nusodinimo talpyklose. Teisingai suprojektuotas nusodintuvas turėtų užtikrinti optimalų suspenduotų kietų dalelių apdorojimo efektyvumą ir pakankamą kaupimo pajėgumą (renkantis atskirtuvą su nusodinimo talpykla). Didelės kietosios dalelės, suspenduotos nuotekose, turi būti atskirtos krepšeliais, sietais ar kitais atskyrimo įtaisais.
Nusodintuvas gali būti atskiras įrenginys „Nusodintuvai“ arba gali būti integruotas viename korpuse su riebalų atskirtuvu.
Integruotų įrenginių naudojimas sumažina montavimui reikalingą erdvę, tuo pačiu užtikrinant aukštą riebalų ir suspenduotų kietųjų dalelių atskyrimo lygį. Tokius įrenginius dažniausiai galima rasti labiausiai urbanizuotose vietovėse.


Riebalų atskirtuvo pasirinkimas

Riebalų atskirtuvas turėtų būti parenkamas atsižvelgiant į įrenginyje valomų nuotekų užterštumą ir kiekį. Viešojo maitinimo įstaigoms paprastai vadovaujantis specifikacijomis, pateiktomis 1 lentelėje arba remiantis atskirtuvo pralaidumu, apskaičiuotu pagal EN 1825-2 standarto reikalavimus.
Renkant riebalų atskirtuvą su nusodintuvu, reikia atlikti papildomus skaičiavimus.

Restoranai ir kitos maitinimo įstaigos
/ patiekalų skaičius per dieną

Riebalų atskirtuvo našumas
(NS) l/s

iki 200

2

201 – 400

4

401 – 700

7

701 – 1000

10

1001 – 1500

15

1501 – 2000

20

2001 – 2500*

25

* Viršijant 2500 patiekalų per dieną, reikiamas atskirtuvo našumas turi būti padidintas:
0,75 už kiekvieną 100 patiekalų (nuo 2500 iki 3500 patiekalų per dieną),
0,50 už kiekvieną 100 patiekalų (nuo 3501 iki 4500 patiekalų per dieną),
0,25 už kiekvieną 100 patiekalų (daugiau nei 4500 patiekalų per dieną).

Lentelė 1. Supaprastintos riebalų atskirtuvo parinkimo viešojo maitinimo įstaigoms rekomendacijos.

Riebalų atskirtuvai

Valdykite savo įrenginius su išmaniąja valdymo sistema BUMERANG.

Tai leidžia nuolat stebėti svarbius parametrus, taip pat veiksmingai kontroliuoti Jūsų įrenginių eksploataciją.

Daugiau informacijos:

Įgyvendinti projektai


VISI PROJEKTAI